आफ्रिका

इथिओपिया

इथिओपिया 8m100w सौर पथ दिवा (1)
इथिओपिया 8m100w सौर पथ दिवा (2)

सोमालिया

सोमालिया 6-मीटर 40-वॅट सौर पथ दिवा (1)
सोमालिया 6-मीटर 40-वॅट सौर पथ दिवा (2)
सोमालिया 6-मीटर 40-वॅट सौर पथ दिवा (3)
सोमालिया 6-मीटर 40-वॅट सौर पथ दिवा (4)

टांझानिया

टांझानिया 8-मीटर 50-वॅट सौर पथ दिवा (1)
टांझानिया 8-मीटर 50-वॅट सौर पथ दिवा (2)
टांझानियन 8-मीटर 80-वॅट सौर पथ दिवा, टाकी दिवा (1)
टांझानियन 8-मीटर 80-वॅट सौर पथ दिवा, टाकी दिवा (2)
टांझानियन 8-मीटर 80-वॅट सौर पथ दिवा, टाकी दिवा (3)
टांझानियन 8-मीटर 80-वॅट सौर पथ दिवा, टाकी दिवा (4)
टांझानियन सौर स्ट्रीट लाइट
टांझानिया 8m60w सौर पथ दिवा (1)
टांझानिया 8m60w सौर पथ दिवा (2)
टांझानियन क्रमांक ५ ब दिवा (२)
टांझानियन क्रमांक 5 ब दिवा (1)
सोलर स्ट्रीट लाईट,LED स्ट्रीट लाईट,स्ट्रीट दिवा,सौर उर्जेवर चालणारा स्ट्रीट लाईट,स्टील लाइट पोल
सोलर स्ट्रीट लाईट,LED स्ट्रीट लाईट,स्ट्रीट दिवा,सौर उर्जेवर चालणारा स्ट्रीट लाईट,स्टील लाइट पोल
सोलर स्ट्रीट लाईट,LED स्ट्रीट लाईट,स्ट्रीट दिवा,सौर उर्जेवर चालणारा स्ट्रीट लाईट,स्टील लाइट पोल
सोलर स्ट्रीट लाईट,LED स्ट्रीट लाईट,स्ट्रीट दिवा,सौर उर्जेवर चालणारा स्ट्रीट लाईट,स्टील लाइट पोल

युगांडा

युगांडा 8 मीटर 60 वॅट सौर पथ दिवा (1)
युगांडा 8 मीटर 60 वॅट सौर पथ दिवा (2)
युगांडा 8 मीटर 60 वॅट सौर पथ दिवा (3)
युगांडा 8 मीटर 60 वॅट सौर पथ दिवा (4)
युगांडा 8 मीटर 60 वॅट सौर पथ दिवा (5)
युगांडा 8 मीटर 60 वॅट सौर पथ दिवा (6)
युगांडा 8 मीटर 60 वॅट सौर पथ दिवा (7)

व्हॉट्सअॅप ऑनलाइन गप्पा!